XVII KONKURS PAPIESKI

Być jak „Brat naszego Boga”

Regulamin konkursu

 

REGULAMIN XVII KONKURSU PAPIESKIEGO


Być jak „Brat naszego Boga”*

       *„Wielu autorów utrwaliło w literaturze polskiej postać Brata Alberta. Również i ja, jako młody kapłan, w okresie wikariatu u św. Floriana w Krakowie, poświęciłem mu utwór dramatyczny zatytułowany „Brat naszego Boga”, spłacając w ten sposób szczególny dług wdzięczności, jaki wobec niego zaciągnąłem”.

                                                                                                                        

Jan Paweł II„Dar i Tajemnica”

Święty Brat Albert nie pisał uczonych traktatów..., On po prostu pokazał jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać się bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie,być dobrym jak chleb."

 Jan Paweł II, Watykan, 6 stycznia 1995 r.

(z listu do rodzin zakonnych św. Brata Alberta na Jubileusz 150 -lecia urodzin Założyciela)

 


Cele konkursu:

1.Przybliżenie sylwetki świętego Brata Alberta – Adama Chmielowskiego „żołnierza, inwalidy, malarza, żebraka, cudotwórcy, człowieka z Bogiem zbratanego".

2.Skłonienie młodych ludzi do pochylenia się nad problemem „odbudowy dobra wspólnego w ojczyźnie, zasadą solidarności i współodpowiedzialności społecznej”, poszukiwania własnej drogi życiowej.

3.Przypominanie i odkrywanie na nowo nauczania Świętego Jana Pawła II, kształtowanie właściwych postaw mając na uwadze postać Brata Alberta, „ jako patrona naszych trudnych czasów”.

 

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolna (ur. W 1997 r. i młodsza).

 

Warunki uczestnictwa:

1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

    - praca fotograficzna,
    - praca plastyczna.

2.Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace.

3.Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora.

4.Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, barwną lub czarno-białą.Nie mogą być przetwarzane komputerowo lub w inny sposób. Zmiany, typu fotomontaż są niedopuszczalne.
Minimalny format zdjęć 15 x 21 cm.

5.Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, w formacie min.A3.

6.Uczestnik konkursu oświadcza, iż jest autorem nadesłanych prac. Do każdej pracy obowiązkowo należy dołączyć Kartę uczestnictwa (przyklejoną na odwrocie pracy), Oświadczenie oraz w przypadku osób niepełnoletnich Zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnoletniej – stanowią załącznik do niniejszego regulaminu, dostępne są również na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com.

7. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac.

8.Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac.

9.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

10.Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej.

11.Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

12.Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu konkursu.

 

Nagrody:
Komisję oceniającą (jury) powołują organizatorzy konkursu.Skład komisji stanowić będą:
- przedstawiciel Komendy Głównej OHP

- przedstawiciele Małopolskiej WK OHP

- przedstawiciel Duszpasterstwa OHP

- przedstawiciele środowiska artystycznego

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:

- zgodność tematu pracy z tematem konkursu,

- wartość artystyczna pracy,

- oryginalność podejścia do tematu,

- samodzielność.

- UWAGA, nie będą oceniane: prace zbiorowe, prace wykonane w formie gazetki, fotografie naruszające prawa osób trzecich lub przepisy prawa.

 

Laureaci zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami podczas imprezy finałowej.

1.Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy.

2.Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.

3.Odbiór nagród jest osobisty podczas Gali Finałowej.

Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej www.konkurs-papieski.com.

    

    
Kalendarium konkursu:

1.TERMIN  NADSYŁANIA PRAC                                               - do 5 maja 2017 r.

2.Powiadomienie laureatów o wynikach                                       - do 31 maja 2017 r.

3.Impreza finałowa w Wadowickim Centrum Kultury

   34-100 Wadowice, ul. Teatralna 1                                             - 6 czerwca 2017 r.   

 

Miejsce przesyłania prac:

6-11 Hufiec Pracy

34-100 Wadowice, ul. J. Kochanowskiego 3

z dopiskiem „Konkurs Papieski”

 

Informacji udziela:

Komendant Hufca –  Jolanta Zacny, tel. 33 823 38 68 wew. 110, 122,

Biuro Małopolskiej WK OHP – Małgorzata Satora , tel. 12 633 07 06 wew. 20

informacje na stronie internetowej: www.malopolska.ohp.pl oraz www.konkurs-papieski.com.


Organizatorzy konkursu:

6-11 Hufiec Pracy w Wadowicach,

Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie,

Komenda Główna OHP w Warszawie


Załączniki:

KARTA UCZESTNICTWA    

OŚWIADCZENIE

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

 

 

 

 

 

 

Do pobrania: K A R T A  U C Z E S T N I C T W A XVII Ogólnopolski Konkurs Papieski.doc