XVIII KONKURS PAPIESKI

„Przyjmuję”. 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

O nas...

 

Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nadzorowana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

OHP wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.  

JEDNOSTKI OHP PODEJMUJĄ DZIAŁANIA W ZAKRESIE:

  • wychowania, profilaktyki i resocjalizacji młodzieży zagrożonej marginalizacją i niedostosowanej społecznie, w tym realizacja programów edukacyjnych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych,
  • umożliwienia uczestnikom OHP uzupełnienia wykształcenia ogólnego oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych,
  • organizowania imprez kulturalno – oświatowych, kół zainteresowań oraz innych form spędzania czasu wolnego,
  • współpracy z młodzieżowymi biurami pracy i urzędami pracy w znalezieniu zatrudnienia dla uczestników i absolwentów OHP,
  • współpracy z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno – pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem.